Natalieee

58 tekstów – auto­rem jest Na­talieee.

Wolę słuchać gorzką prawdę, niżeli przesłodzo­ne kłamstwo. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 29 listopada 2010, 22:39

Zaw­sze war­to na coś cze­kać. Cho­ciażby z te­go względu, że po pew­nym cza­sie da­na rzecz "sma­kuje" o niebo lepiej. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 listopada 2010, 21:43

Do­piero po po­now­nym ot­rzy­maniu da­nej rzeczy zda­jemy so­bie sprawę, że nie mog­liśmy bez niej żyć... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 listopada 2010, 23:01

Czy tak na prawdę ob­chodzi nas czyiś los, gdy py­tamy "co tam u ciebie, jak życie?"*Byłam dziś świat­kiem jak ja­kiś Pan za­dał to py­tanie swo­jej zna­jomej, tak od nie­chce­nia. I na­wet nie sta­rał się jej wysłuchać... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 22 listopada 2010, 16:56

Jed­no małe kłam­stew­ko ciągnie za sobą la­winę kłamstw. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 20 listopada 2010, 22:26

I nag­le ta naj­bliższa oso­ba sta­je się tą zu­pełnie obcą.. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 16 listopada 2010, 19:48

Jes­teś dla mnie naj­ważniej­sza, wiem, że nig­dy mnie nie opuścisz, będziesz przy mnie kiedy będę sa­mot­na, opo­wiesz mi naj­ciekaw­sze his­to­rie ja­kie kiedy­kol­wiek słyszałam...
Mo­ja ukocha­na książko... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 5 listopada 2010, 22:21

Jeśli ktoś zdradził drugą osobę po to, żeby być z Tobą, to jaką masz pew­ność, że nie zdradzi i Ciebie? 

myśl
zebrała 69 fiszek • 29 października 2010, 21:27

Nie spocznę dopóki nie poz­nam sma­ku twoich ust. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 października 2010, 16:01

Wspo­mina­nie przeszłości po­wodu­je ut­ratę te­raźniej­szości i psu­je przyszłość. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 października 2010, 20:54

Natalieee

Nie ocenia się książki po okładce, czyż nie? Nie oceniaj mnie po tym ile mam lat, jak wyglądam, czy robię błędy, czy nie, ale po tym ile znaczą dla ciebie moje myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Natalieee

Użytkownicy
M N O
Kalendarz
Aktywność